Skip to main content
Archive

Serafina Ogończyk-Mąkowska Arbitrem Rekomendowanym przez Sąd Arbitrażowy przy KIG

Serafina Ogończyk-Mąkowska  Arbitrem Rekomendowanym przez Sąd Arbitrażowy przy KIG.
W dniu 14 grudnia 2011 roku na mocy uchwały Rady Arbitrażowej SA przy KIG uchwalono nową edycję Listę Arbitrów Rekomendowanych przez Sąd Arbitrażowy przy KIG, która obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.
Obok znakomitych nazwisk znajdujących się w poprzedniej edycji Listy Rada Arbitrażowa podjęła uchwałę o poszerzeniu nowej edycji przez dopisanie do grona arbitrów Serafinę Ogończyk-Mąkowską.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonuje pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Rośnie jego popularność w tej części Europy. Prawie 20 % spraw ma charakter międzynarodowy. na liście arbitrów oprĻcz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do regulaminu Arbitrażowego Uncitral. Sąd prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocja idei arbitrażu w środowisku akademickim i gospodarczym. Sąd Arbitrażowy zawarł szereg porozumień  o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jego członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady ds Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

www.sakig.pl