Skip to main content
ArchiveWyróżnione

Serafina Ogończyk-Mąkowska Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie

Pani Serafina Ogończyk-Mąkowska

Szanowna Pani,
Na podstawie posiadanych przez nas informacji o Pani działalności oraz autorytecie jakim się Pani cieszy, mamy przyjemność zaproponować Pani przystąpienie i członkostwo w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim.

Załączamy stosowne informacje.

Będzie nam miło widzieć Panią w naszym gronie. Z poważaniem,

Janusz Onyszkiewicz
Prezes Zarządu. ​Przewodniczący Rady Wykonawczej.

Misją i celem Stowarzyszenia jest:
a) udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie
publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski;
b) działanie na rzecz promocji trwałych związków euro-atlantyckich oraz interesów Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i w innych instytucjach bezpieczeństwa demokratycznych krajów Europy;
c) prowadzenie prac koncepcyjnych wokół powyższych zagadnień;
d) działalność oświatowa mająca na celu upowszechnianie wiedzy o polityce zagranicznej Polski, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa
międzynarodowego;
e) upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach NATO, polityce zagranicznej
i bezpieczeństwa oraz obrony Unii Europejskiej oraz wiedzy i
umiejętności na rzecz obronności państwa;
f) upowszechnianie takich wartości jak demokratyzacja stosunków
międzynarodowych, demokratyczna kultura obronna i strategiczna;
g) działanie na rzecz integracji europejskiej także w dziedzinie szeroko pojętej polityki bezpieczeństwa i obrony;
h) monitorowanie polityki bezpieczeństwa i obronności Polski w ujęciu politycznym i ekonomicznym;
i) promowanie polskiego przemysłu obronnego oraz najnowszej myśli technologicznej związanej z obronnością i polityką zagraniczną.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań dyskusyjnych, prelekcji, odczytów i konferencji
oraz imprez okolicznościowych, organizowanie spotkań ze znanymi i
wybitnymi osobistościami politycznymi;
b) działalnośćpublicystyczną,promocyjnąiedukacyjną;
c) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się
problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego.
§6
1. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także zawierać umowy o dzieło, zlecenia i inne.
2. Stosowne umowy, o których mowa w ust. 1 Stowarzyszenie może zawierać również z członkami, w tym także z członkami władz Stowarzyszenia.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków.
§8
1. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.